User:Admin

From GBV

Logo groot.png

Begroting 2018 - Gezond Burger Verstand

Voorzitter,

Vindt u ook niet dat het afgelopen jaar snel voorbij is gegaan? De maatschappelijke ontwikkelingen gaan in ieder geval snel, en dat zal de komende jaren niet anders worden. De uitdaging voor de gemeente is vooral om het bestuur en de gemeentelijke organisatie zo in te richten dat we adequaat op de ontwikkelingen kunnen inspelen.

Bij de begroting vindt Gezond Burger Verstand transparantie essentieel. Vorig jaar hebben we hier complimenten uitgedeeld voor de begroting met daarbij een waarschuwing. Gezond Burger Verstand verwachte dit jaar namelijk een begroting in een meer interactieve. In onze ogen is dat een van de peilers van continue verbetering in een hogere versnelling.

Dit jaar dus geen complimenten voorzitter, maar de nadrukkelijke vraag om een volgende stap in de ontwikkeling naar een meer transparant en een meer bruikbaar systeem van financiële uitgangspunten en verantwoording.

Die ontwikkelingen staan bij alle programma’s in de begroting centraal voorzitter. We gaan ze een voor een met u doornemen.

Vertrouwen, voorzitter, is dat niet het centrale thema bij Verbindend Bestuur? U hebt het over vertrouwen van de burger in het bestuur van de gemeente. Maar volgens Gezond Burger Verstand is het vertrouwen van de gemeente in de burgers net zo belangrijk. Verbindend bestuur gaat over samenwerken tussen partijen met verschillende achtergronden, verschillende invalshoeken en verschillende belangen. Vertrouwen is daarbij essentieel en aan onderling vertrouwen moet worden gewerkt. In het kader van de begroting, voorzitter, daar moet geld voor beschikbaar zijn. En, zoals ik al meldde, de gemeente moet ook investeren in het vertrouwen van de burger. Dan zult u zeggen, moeten wij er dan voor zorgen dat burgers te vertrouwen zijn? Nee, voorzitter, maar wij moeten wel burgers met vertrouwen tegemoet treden, serieus nemen en ervan uitgaan dat die burgers net zo goed als wij de verschillende achtergronden, invalshoeken en belangen begrijpen en kunnen wegen. U zult er versteld van staan, voorzitter, hoe verstandig gewone mensen kunnen zijn.

Voorzitter, naast vertrouwen gaat verbindend bestuur over transparantie. Waarschijnlijk zelfs in omgekeerde volgorde. Eerst transparantie, dan vertrouwen. Op het gebied van transparantie zijn we er nog lang niet, voorzitter. We hadden het net over de begroting, maar wat dacht u van regionale samenwerking? Voorzitter, de manier waarop regionale samenwerking in het programma Verbindend Bestuur is opgenomen, bevalt ons eigenlijk niet. De aandacht gaat vooral uit naar economie en de vestiging van bedrijven. Ons voorstel is om regionale samenwerking in alle programma's op te nemen. Bij Verbindend Bestuur willen we het dan vooral hebben over de betekenis van regionale samenwerking voor de Oosterhoutse burgers.

Voorzitter, hier in deze gemeenteraad wordt regelmatig de vraag gesteld of regionale samenwerking wel gewenst is. Je levert invloed in en het is vaak onduidelijk hoe je je kaderstellende en controlerende taken goed kunt uitvoeren. En dan de nachtmerrie van ieder raadslid: dat de regionale samenwerking een eigen leven gaat leiden. Verzelfstandiging, eigen ambtelijk apparaat, eigen directie en voor je het weet eigen beleid. Dan blijkt ook nog 'ns dat de kosten hoger zijn dan wanneer de gemeente het gewoon zelf zou regelen.

Voorzitter, als zelfs de gemeenteraad regionale samenwerking met een gezonde dosis wantrouwen bekijkt, wat moet de gewone burger er dan van vinden? Voorzitter, samenvattend, even over de vorm van de begroting:

  • Bekijk onder het programma Verbindend Bestuur de regionale samenwerking vanuit het perspectief van transparantie en vertrouwen.
  • Leg bij alle andere programma's uit wat regionale samenwerking voor dat programma betekent en wat het oplevert.

Sociaal Domein

Gezond Burger Verstand is er niet gerust op dat we in 2018 onze verantwoordelijkheid zullen nemen op het gebied van maatschappelijke zorg, sociaal beleid, jeugdzorg en veiligheid en tegelijkertijd de kosten onder controle houden.

Voorzitter, Gezond Burger Verstand is er wel van overtuigd dat het kan. Aan de vraagkant hebben we met onzekerheid te maken en met maatschappelijke ontwikkelingen die zomaar zouden kunnen leiden tot een forse stijging van de vraag naar gemeentelijke hulp of inspanning. Gezond Burger Verstand vindt dat die inspanning geleverd moet worden als de gemeente verantwoordelijk is. Dat mag niet worden beperkt door budgetten of onvermogen.

Aan de aanbodkant liggen er kansen om met het beschikbare geld meer te doen. Het college streeft naar efficiëntere uitvoering, innovatie, creativiteit en eenvoud. Ook Gezond Burger Verstand denkt dat dit sleutelwoorden zijn voor succes. Om de kansen te pakken zijn korte lijnen nodig van kaders naar ideeën, en via uitvoering terug naar resultaten en inzicht in de bijdrage aan de doelstellingen. Die korte lijnen zijn nodig om continu te kunnen verbeteren en indien nodig bij te sturen.

Deze manier van werken is niet vanzelfsprekend voor een gemeente, voorzitter, maar in de ogen van Gezond Burger Verstand op termijn wel noodzakelijk. Ook en wellicht vooral in het Sociaal Domein, omdat daar de problematiek zo gevarieerd en zo lastig is.

Er liggen risico's - ook grote financiële risico's - op de loer, voorzitter, als je een richting in slaat die op het eerste gezicht goed blijkt, maar waarbij bijsturing toch nodig is. We hebben dat gezien bij de huishoudelijke hulp. Gezond Burger Verstand ziet een soortgelijk risico opdoemen bij de dagbesteding voor mensen die naast de algemene voorziening ook individuele hulp nodig hebben. Let wel: Gezond Burger Verstand steunt de ingeslagen richting, maar de aanpak heeft risico’s in zich als te grote stappen worden genomen.

Een voorbeeld, voorzitter, waar korte lijnen, snel verbeteren en waar nodig bijsturen nodig is om het nieuwe beleid tot een succes te maken. Transparantie en vertrouwen, voorzitter, zijn daarbij weer essentieel.

Werkgelegenheid en economie

Voorzitter, voor wat dit programma zijn we voorzichtig positief. We zijn kritisch geweest over de agenda economie en over de indicatoren die het succes meten van dit programma. We zien dat er veel goede dingen gebeuren en dat het weer beter gaat. Dat laatste heeft ongetwijfeld ook en misschien wel vooral te maken met de algemene economische ontwikkelingen, maar het is ook belangrijk dat de gemeente daar goed op inspeelt.

Waar we kritisch over blijven, voorzitter, is het beleid rond bedrijventerreinen. Het blijft ons een gruwel dat succes wordt afgemeten aan de uitgifte van nieuwe bedrijventerreinen en het faciliteren van nieuwe vestigingen. Voor Gezond Burger Verstand staat het als een paal boven water dat we moeten inzetten op herstructurering en innovatie, en verbetering van bestaande bedrijventerreinen. In de eerste plaats de verantwoordelijkheid van de bedrijven zelf, maar waar nodig mag de gemeente daar ook een rol in spelen. In ieder geval, in ieder geval voorzitter, moeten we helder maken waar het belang ligt van de gemeente en hoe onze doelstellingen er uit zien. En ons belang ligt niet bij meer bedrijventerreinen maar het opwaarderen van bestaande bedrijventerreinen.

De levendige gemeente

Voorzitter, we hebben hier weinig over te melden op dit moment. In het recente verleden zijn hier belangrijke beslissingen genomen door de gemeenteraad waar Gezond Burger Verstand het niet altijd mee eens was. Nu is de fase aangebroken waarin de investeringen zich moeten bewijzen.

Ruimte en ontwikkeling

De leefomgeving is misschien wel het belangrijkste onroerend goed van de Oosterhouter. Gezond Burger Verstand vindt dat we daar niet zorgvuldig genoeg mee om gaan. We geven veel te gemakkelijk natuur, milieu, ruimte en cultuurhistorie op voor zakelijk gewin. Volgens Gezond Burger Verstand is dit een trend die gekeerd moet en gaat worden. Natuur, milieu, ruimte en cultuurhistorie moeten de waarde krijgen die ze verdienen. Ook op dit punt moeten transparantie en vertrouwen de bovenhand gaan voeren. Het is duidelijk dat er op dit gebied nog veel te winnen valt.

Ander belangrijk aspect van de leefomgeving is veiligheid. Dat is niet iets wat je kunt verkopen, maar wel iets wat je kwijt kunt raken en ook wat je met elkaar weer kunt bereiken. Een veilige leefomgeving is voor iedereen essentieel.

Er zijn nog steeds voorbeelden te noemen waar het knelt. Een belangrijke die nog in de pijplijn zit is het plan Wilhelminahaven. Daar is het wat Gezond Burger Verstand volstrekt duidelijk dat we met deze wijk knelpunten aan het organiseren zijn en dat vinden wij een slechte zaak.

Transparantie en vertrouwen moeten worden georganiseerd om als gemeente goed te kunnen samenwerken met burgers en maatschappelijke organisaties. Samenwerking die nodig is om de uitdagingen waar we voor staan met elkaar het hoofd te bieden.

Hannie3.jpg

Hannie Broekhoven

Staat voor goed onderwijs, behoud van natuur en (cultuur-) historie en voor ontwikkeling van duurzame sociale voorzieningen.
Henk van Ginneken.jpg

Henk van Ginneken

Man van weinig woorden, maar vooral daden. Staat voor een verstandig, rechtvaardig en financieel gezond burgerklimaat.
Monique.jpg

Monique Flipsen
Zet me graag in voor de agrariërs en een betere verbinding tussen hen en de burgers,

We hebben elkaar nodig.
Wil Muskens.jpg

Wil Muskens

Biologisch melkveehouder en gepensioneerd vrijwillig brandweerman. Belangenbehartiger voor Oosteind, veiligheid en verantwoord groen.
caption
Gezond Burger Verstand is een lokale politieke partij in de gemeente Oosterhout.
caption
Ook lid worden van Gezond Burger Verstand? Dat kan! Neem hiervoor contact op met info@gezondburgerverstand.nl.
caption
Contact
Neem contact op met een van de fractieleden.